مراحل ثبت اختراعات

9) در صورت قبول يا رد اختراع چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟

• در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحويل متقاضي يا
وكيل او مي‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمي يك نسخه از روزنامه به اداره مالكيت صنعتي ارائه و گواهينامه ثبت اختراع توسط
اداره مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختراع ضميمه و قيطان‌‌كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر
اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌شود.

• در صورت رد اختراع، كتباً (برگ اخطار اداري) به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت متقاضي يا وكيل قانوني
او مي‌تواند، ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم اداره كل ثبت شركتها و مالكيت
صنعتي به مراجع ذيصلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد. چنانچه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي
نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع ذيصلاح قضايي مسموع نخواهد بود.

10) ارزيابي و تأييد علمي اختراع چيست و مرجع قانوني آن كجاست؟

منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جستجو و بررسي علمي سند اختراع توسط متخصصين مربوطه با استفاده از تجارب علمي،
مشاوره‌ها و بانكهاي اطلاعاتي داخلي و خارجي است و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از طريق
مراكز علمي و تحقيقاتي كشور صورت مي‌گيرد.

11) آيا ارزيابي و تأييد علمي اختراع اجباري است؟

خير، اختياري است. تقاضا براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع هم مي‌تواند از طريق شخص متقاضي و هم از طريق اداره كل ثبت
شركتها و مالكيت صنعتي صورت گيرد.

12) آيا ارزيابي و تأييد علمي اختراع هزينه‌اي دربر دارد؟

در حال حاضر خير.

13) آيا براي ارزيابي و تأييد اختراع شرايط خاصي وجود دارد؟

براي پذيرش تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است:

1-13) ثبت اوليه اختراع در مراجع حقوقي (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) و ارائه ورقه ثبت
2-13) ارائه تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده
3-13) ارزيابي و تأييد علمي اختراع بيش از 2 بار انجام نخواهد گرفت (بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي
تنها يكبار ديگر ارزيابي علمي آن توسط مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كننده اوليه، امكانپذير است).

14) براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع به كجا بايد مراجعه كرد؟

براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع لازم است كه به ”اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري“ واقع در تهران، خيابان
انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي
فناوري براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع مي‌توان به مراجع منطقه‌اي زير نيز مراجعه كرد.

1) تهران بزرگ: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاه تهران (واحدهاي IP )
2) مرجع منطقه‌اي مركزي كشور، اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان (واحد IP )
3) مرجع منطقه‌‌اي جنوب كشور، شيراز، دانشگاه شيراز (واحد IP )
4) مرجع منطقه‌اي شرق كشور، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد (واحد IP )
5) مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور، تبريز، دانشگاه تبريز (واحد IP ) - ساختمان حوزه رياست دانشگاه تبريز- طبقه
سوم - حوزه معاونت پژوهشي -دفتر مالكيت فكري تلفن 04113393639

15) براي درخواست حمايت از تكميل اختراع و تجاري كردن اختراع به كجا مي‌توان مراجعه كرد؟

براي درخواست حمايت از تكميل اختراع مي‌توان مستقيماً به ”مراكز رشد“ و براي تجاري كردن اختراع مستقيماً
به ”پاركهاي فناوري“ مراجعه كرد. علاوه بر موارد فوق، كليه مراجع منطقه‌اي (مراجع مندرج در بند 14) و اداره كل امور نوآوران
و ارزشيابي فناوري آماده راهنمايي و معرفي متقاضيان به مراكز رشد و پاركهاي فناوري و ديگر نهادها و سازمانهاي حمايت كننده
از نوآوران، هستند. نشاني، تلفن و نمابر كليه مراكز رشد و پاركهاي فناوري را مي‌توان از اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري
دريافت كرد.

16) آيا براي ثبت اختراع در خارج از كشور حمايت مالي صورت مي‌گيرد؟

بله، مخترعيني كه اختراعات آنها واجد شرايط زير باشند مي‌توانند از حمايت مالي ثبت در خارج از كشور به ميزان 50 درصد كل
هزينه برخوردار شوند.

1-16) اختراع آنها در داخل كشور (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) به ثبت رسيده باشد.
2-16) ارزيابي و تأييد علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (از طريق اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري و يا مراجع
منطقه‌اي مندرج در بند 14) دريافت كرده باشند.

3-16) وكيل قانوني خود را انتخاب و معرفي كرده باشند.
4-16) براي اختراع خود طرح كسب و كار ( Business plan ) تهيه كرده باشند.
5-16) فرمهاي مربوط به WPIS را تكميل كرده باشد.

6-16) مجوز حمايت مالي را از ”كميته تخصصي ثبت اختراعات در خارج“ كسب كرده باشند.
براي آ ‎ گاهي بيشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از كشور و برخورداري از حمايت مالي، به دستورالعمل تهيه شده در اين
زمينه در اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري مراجعه شود.

17 ) براي دريافت اطلاعات بيشتر در همه موارد ياد شده بالا (16 پرسش و پاسخ) مي‌توانيد

به اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري واقع در تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي،
شماره 71، طبقه پنجم مراجعه فرمائيد.
تلفن: 8318999 و نمابر: 8318999

مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور، تبريز، دانشگاه تبريز (واحد IP )

ساختمان حوزه رياست دانشگاه تبريز- طبقه سوم

حوزه معاونت پژوهشي -دفتر مالكيت فكري تلفن 04113393639

فرم تماس

هدف ما ارائه بهترین خدمات به شما می باشد . مشتاقانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم .

اطلاعات تماس

آدرس:
خراسان رضوی - مشهد - ابتدای بلوار پیروزی - جنب میدان شهید کاوه (جام عسل) - دانشکده فنی و مهندسی مشهد (شهید محمد منتظری) - مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) - شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت (تک)
 

با ما در تماس باشید